เข้าสู่ระบบ
เข้าร่วมเยี่ยมชม

Our Classes

ความรู้สึกดีๆ ที่เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ

จองเวลาเข้าเยี่ยมชมคลับของเราวันนี้ เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร


หากคุณมีความคิดที่ว่า ฟิตเนสจะต้องเป็นสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย และเป้าหมายการออกกำลังกายจะต้องเกี่ยวกับการมีกล้ามที่สวยงามและการลดน้ำหนักเท่านั้น เราต้องขอโทษด้วยที่ทำให้คุณต้องมีความรู้สึกแบบนั้น แต่ที่เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เราไม่ได้เป็นแค่ฟิตเนสทั่วๆ ไป แต่เราคือฟิตเนสคลับที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายการออกกำลังกาย (แน่นอนว่าจะต้องเป็นเป้าหมายที่คุณจับต้องได้แน่ๆ !)

ฟิตเนสคลับของเราที่ สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สาขาเอ็มควอเทียร์ สาขาสยาม ดิสคัฟเวอรี่ สาขาอีสต์วิลล์และสาขาเวสต์เกต โอ่อ่าไปด้วยพื้นที่ออกกำลังกายที่กว้างขวาง คลาสออกกำลังกายกลุ่มที่น่าตื่นเต้น อุปกรณ์ที่หรูหราและทันสมัย อาหารที่มีประโยชน์มากมาย ห้องประชุมให้คุณได้ใช้บริการ สลีป พอด และพนักงานที่น่ารักของเรา ที่จะทำให้คุณมีความสุขในการออกกำลังกาย และผ่อนคลายไปกับเรา นี่เป็นแค่ตัวอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรามี แต่หากคุณเข้ามาเยี่ยมชมคลับของเรา คุณจะได้รับความรู้สึกดีๆ จากพนักงานที่น่ารักของเราอย่างแน่นอน

แค่เพียงคุณกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่างนี้ และพนักงานที่น่ารักของเราจะติดต่อกลับในเวลาที่คุณสะดวก อ้อ! และอย่าลืมว่าข้อเสนอนี้มีเวลาจำกัดเท่านั้น เพียงคุณสมัครสมาชิกประเภท 12 เดือน และรับสิทธิ์ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า รู้สึกดีกับเราแล้วใช่ไหมล่ะ?Your Details

ขอบคุณค่ะ

เราจะติดต่อกลับภายหลัง

ขออภัย!

{{error}}

เรากำลังมีปัญหาด้านเทคนิค กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง ขออภัยในความไม่สะดวก

FAQs

{{faq.Question}}Which club would you like to use?

ท่านกำลังพูดถึงสาขาใดWe're still busy building {{vm.selectedClub.Name}}

The club is not ready for touring yet however please register your interest here and we'll contact you once we are ready to show you around.เวลาที่ท่านสะดวกให้ติดต่อกลับPlease Wait

{{vm.formModel | json}}


กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ

  • ขอเสนอดังกลาวใชไดเมื่อสมัครสมาชิกประเภท 12 เดือนกับสถานออกกําลังกายเวอรจิ้น แอ็คทีฟ ใน ประเทศไทย โดยผสูมัครสามารถสมัครไดจนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นี้เทานั้น
  • ขอเสนอดังกลาวมีมูลคาเปนคาธรรมเนียมเริ่มดําเนินการ (คาธรรมเนียมแรกเขา) เปนจํานวนเงิน 1,000 บาท (ราคาดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
  • คาธรรมเนียมสมาชิกรายสัปดาหของสาขาเอ็มไพร ทาวเวอร สาขาเอ็มควอเทียร และสาขาสยามดิสคัฟเวอรี่ ราคา 695 บาท สาขาอีสตวิลล ราคา 645 บาท และสาขาเวสตเกต ราคา 550 บาท (ราคาดังกลาวยังไม รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยจะถูกเรียกเก็บลวงหนาทุกๆ 2 สัปดาห ราคาคาธรรมเนียมสมาชิกขั้นต่ําของสมาชิก ประเภท 12 เดือนของสาขาเอม็ไพร ทาวเวอร สาขาเอ็มควอเทียร และสาขาสยาม ดิสคัฟเวอรี่ เปนจํานวน เงินทั้งสิ้น 36,140 บาท สาขาอีสตวิลล เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 33,540 บาท และสาขาเวสตเกต เปน จํานวนเงินทั้งสิ้น 28,600 บาท (ราคาดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
  • ขอเสนอนี้สงวนสิทธเิ์ฉพาะสมาชิกใหมที่มาสมัครทสี่าขาเอ็มไพร ทาวเวอร สาขาเอ็มควอเทียร สาขาเวสต เกต สาขาสยาม ดิสคัฟเวอรี่ และสาขาอีสตวิลลเทานั้น และไมสามารถใชรวมกับขอเสนออื่นๆ ได้
  • ขอเสนอนี้ไมสามารถแปลงหรือแลกเปลี่ยนเปนเงินสด และไมสามารถใชกับการบริการผูฝกสอนสวนตัว หรือ คาบริการเพิ่มเติมอื่นๆ หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ (เชนคาธรรมเนียมบัตรเครดิต) ซึ่งเกี่ยวของกับการหักบัญชี โดยตรงของสมาชิกเวอรจิ้น แอ็คทีฟ

#virginactivethailand

ส่งต่อความแอ็คทีฟของท่านผ่านช่องทางออนไลน์และใส่แฮชแท๊ก #VirginActiveThailand ของท่านได้ที่นี่หรือบอกผ่านเฟสบุ๊คของเราพร้อมกับแฮชแท๊ก #virginactiveThailand เพื่อร่วมพูดคุยกับเรา เราอยากทราบถึงความคิดเห็นของท่าน

คุณชอบสิ่งนี้ใช่ไหม?

สมัครสมาชิก