Together Run 2016

Together Run 2016 by Siam Paragon

ค่าลงทะเบียน: 500 บาท 
ลงทะเบียนได้ที่: www.shutterrunning.com
เบอร์โทรศัพท์: 02-310-1935 / 02-310-2087
จำนวนผู้เข้าร่วม: 5,000 คนขึ้นไป 

ประเภท Mini Marathon 10 กม.
ช่วงอายุ: ชาย – หญิง (ไม่กำหนดอายุ)
เวลาปล่อยตัว: 5 นาฬิกา

ประเภท Fun Run 6 กม.
ช่วงอายุ: ชาย – หญิง (ไม่กำหนดอายุ)
เวลาปล่อยตัว: 5 นาฬิกา 15 นาที